فواید شاهنامه خواندن

مشاور ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با مقایسه رستم با اسطوره‌های فرهنگ‌های دیگر که نماد قدرت‌های خارق العاده هستند رستم را فرزند عقل دانست که همواره به مدد این نیرو به پیروزی می‌رسد.

فواید شاهنامه خواندن
مشاور ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با مقایسه رستم با اسطوره‌های فرهنگ‌های دیگر که نماد قدرت‌های خارق العاده هستند رستم را فرزند عقل دانست که همواره به مدد این نیرو به پیروزی می‌رسد.