ژنرال «دوستم» پس از حصر خانگی افغانستان را ترک کرد

معاون اول رئیس جمهور افغانستان پس از شش ماه در پی اتهامات بازداشت غیرقانونی و اتهام تجاوز به حریف سیاسی خود، افغانستان را به مقصد ترکیه ترک کرد.

ژنرال «دوستم» پس از حصر خانگی افغانستان را ترک کرد
معاون اول رئیس جمهور افغانستان پس از شش ماه در پی اتهامات بازداشت غیرقانونی و اتهام تجاوز به حریف سیاسی خود، افغانستان را به مقصد ترکیه ترک کرد.