اگر نمازی قضا شد، آیا واجب است قضاى آن‌را در همان روز به جا آورد

اگر تعداد نمازهای قضا بیش از یکی است، گرچه به جا آوردن آنها واجب فوری نیست، ولی نباید در انجام آنها سستی و کوتاهی کرد.

اگر نمازی قضا شد، آیا واجب است قضاى آن‌را در همان روز به جا آورد
اگر تعداد نمازهای قضا بیش از یکی است، گرچه به جا آوردن آنها واجب فوری نیست، ولی نباید در انجام آنها سستی و کوتاهی کرد.