راهکارهای مواجهه با ناکامی‌ها در زندگی

گروه اجتماعی: عضو انجمن روانشناسی ایران گفت: یادخدا، توجه به دیگر توانمندی‌های شخصی و پذیرش حکمت الهی از جمله راهکارهای مواجهه با ناکامی در زندگی است.

راهکارهای مواجهه با ناکامی‌ها در زندگی
گروه اجتماعی: عضو انجمن روانشناسی ایران گفت: یادخدا، توجه به دیگر توانمندی‌های شخصی و پذیرش حکمت الهی از جمله راهکارهای مواجهه با ناکامی در زندگی است.