اساس اقتصاد در اسلام، کارآفرینی است

گروه معارف: مدیر موسسه علمی پژوهشی به سوی اجتهاد با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به دلیل تکرار و عدم شرح مناسب توسط تریبون‌ها، معنا و مفهوم ارزشمند و واقعی خود را از دست داده است، گفت: اساس اقتصاد در اسلام، کارآفرینی است.

اساس اقتصاد در اسلام، کارآفرینی است
گروه معارف: مدیر موسسه علمی پژوهشی به سوی اجتهاد با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به دلیل تکرار و عدم شرح مناسب توسط تریبون‌ها، معنا و مفهوم ارزشمند و واقعی خود را از دست داده است، گفت: اساس اقتصاد در اسلام، کارآفرینی است.