انتخابات فرصتی ارزشمند برای افزایش وحدت و وفاق ملی در جامعه است

گروه سیاسی: رئیس اداره تبلیغات اسلامی چرام گفت: رای مردم پشتوانه قوی برای پایداری نظام و انتخابات فرصتی ارزشمند برای افزایش وحدت و وفاق ملی در جامعه است.

انتخابات فرصتی ارزشمند برای افزایش وحدت و وفاق ملی در جامعه است
گروه سیاسی: رئیس اداره تبلیغات اسلامی چرام گفت: رای مردم پشتوانه قوی برای پایداری نظام و انتخابات فرصتی ارزشمند برای افزایش وحدت و وفاق ملی در جامعه است.