Home

مقابله با عرضه لوازم آرایشی

لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق مخاطرات بسیار زیادی را متوجه افراد مخصوصا بانوان خواهد کرد به همین دلیل رسانه ای نمودن مقابله با عرضه لوازم آرایشی قاچاق از مهمترین اولویت های کاری صدا و سیما خواهد بود.

از: برنا نیوز
مقابله با عرضه لوازم آرایشی
  test