Home

سهمیه سوخت 69 هزار و 500 خودرو قطع خواهد شد

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، گفت: 12 هزار و 700 خودرو وارد گروه خاکستری شده و پیام هشدار دریافت کرده‌اند و اگر ظرف مدت یک ماه بیمه شخص ثالث خود را تعیین تکلیف نکنند، سهمیه آنها قطع خواهد شد و اگر بیمه آنها مشخص شود از این لیست خارج خواهند شد.

از: برنا نیوز
سهمیه سوخت 69 هزار و 500 خودرو قطع خواهد شد