نگاهی به حاشیه های حضور سیدعلی خمینی در قائم شهر

در روایت اسلامی و سنت اهل بیت میهمان ارزش ویژه دارد و میزبان نخستین وظیفه اش در قبال میهمان تکریم او است. پیامبر اکرم(ص) به دختر خود، حضرت فاطمه(س)،درباره لزوم اکرام مهمان چنین می‌فرمایند: «هرکس به خدا و روز واپسین ایمان دارد، باید مهمانش را گرامی دارد» (کلینی، 1388، ج 6، ص 285).

<
از: برنا نیوز
نگاهی به حاشیه های حضور سیدعلی خمینی در قائم شهر