Home

شهرام جزایری بازداشت شد

شهرام جزایری با هدف سخنرانی درباره شرکت پدیده به مشهد سفر کرد اما با صدور حکم بازداشت مواجه شد.

از: برنا نیوز
شهرام جزایری بازداشت شد
  test