Home

شهرام جزایری با وثیقه آزاد می شود

معاون دادستان در دادسرای انقلاب مشهد از جزئیات دستگیری شهرام جزایری گفت.

از: برنا نیوز
شهرام جزایری با وثیقه آزاد می شود