جوانان ما با ایمان و اعتقاد راسخ در مقابل گروه‌های تروریستی ایستاده‌اند

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: آنچه شما را در میدان جنگ آماده نگه می دارد و پیروز می کند ایمان و باور های شماست این که جوانان ما با ایمان و اعتقاد راسخ در مقابل گروه های تروریستی ایستاده اند ناشی از ایمان و اعتقاد آنها به خداوند باریتعالی و کار مقدسی است که انجام می دهند.

<
از: برنا نیوز
جوانان ما با ایمان و اعتقاد راسخ در مقابل گروه‌های تروریستی ایستاده‌اند