Home

تلفن 1512 دامپزشکی فارس آماده دریافت گزارش شهروندان

شهروندان شیرازی می توانند تخلفات در تولید، حمل و نقل و عرضه غیر بهداشتی فرآورده های خام دامی را به سامانه تلفنی دامپزشکی فارس با شماره 1512 گزارش کنند.

از: برنا نیوز
تلفن 1512 دامپزشکی فارس آماده دریافت گزارش شهروندان
  test