شهرام جزایری آزاد شد

شب گذشت شهرام جزایری با تبدیل قرار وثیقه به کفالت از زندان آزاد شد.

<
از: برنا نیوز
شهرام جزایری آزاد شد