Home

کتب درسی باید مبتنی بر نظریه اسلامی تعلیم و تربیت تدوین شود

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی دانش آموزان عضو انجمن اسلامی گفت: کتب درسی باید مبتنی بر نظریه اسلامی تعلیم و تربیت باشد یعنی می‌بایست پنج عنصر تفکر، ایمان، علم، عمل و اخلاق را در چهار عرصه ارتباط با خود، خدا، خلق و خلقت ارتقا دهد.

از: برنا نیوز
کتب درسی باید مبتنی بر نظریه اسلامی تعلیم و تربیت تدوین شود