دوران درخشش دختران آریایی از مهوش شفاهی تا کیمیا علیزاده

در تاریخ ورزش ایران، برخی از افرادی که صف های مبارزه را می شکنند واز طلسم ها عبور می کنند، نام خود را در تاریخ به ثبت می رسانند.

<
از: برنا نیوز
دوران درخشش دختران آریایی از مهوش شفاهی تا کیمیا علیزاده