پیام تبریک دبیر به یزدان طلایی

آخرین طلایی کشتی آزاد المپیک به حسن یزدانی پیام تبریک فرستاد.

<
از: برنا نیوز
پیام تبریک دبیر به یزدان طلایی