Home

رسالت امروز آموزش و پرورش تنها ایجاد مهارت خواندن و نوشتن نیست

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش با بیان اینکه رسالت امروز آموزش و پرورش تنها ایجاد مهارت خواندن و نوشتن نیست، گفت: آموزش و پرورش باید شهروند جهانی تربیت کند

از: برنا نیوز
رسالت امروز آموزش و پرورش تنها ایجاد مهارت خواندن و نوشتن نیست