Home

روند افزایشی مصرف برق برای سومین روز متوالی

پیک روزانه مصرف برق برای سومین روز متوالی بالای 48 هزار مگاوات ثبت شد که حاکی از تداوم مصرف بالای این انرژی توسط مشترکین در ماه پایانی تابستان است.

از: برنا نیوز
روند افزایشی مصرف برق برای سومین روز متوالی