انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها

یکی از مهمترین اقدامات دولت در سال 95، انضباط مالی، بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها است.

<
از: برنا نیوز
انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها