سرنوشت ۲ هنرجوی موسیقی در دست ارشاد است

علیرضا سبط احمدی بیان کرد که فیلمنامه سینمایی «پیش از بستن چمدان» در انتظار اخذ پروانه ساخت از وزارت ارشاد است.

<
از: برنا نیوز
سرنوشت ۲ هنرجوی موسیقی در دست ارشاد است