دریافت «وجه اضافی» خارج از شهریه مصوب مدارس غیردولتی ممنوع است

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه شهریه مصوب مدارس غیردولتی مورد تأیید این وزارتخانه است، اعلام کرد دریافت هرگونه وجه اضافی و خارج از شهریه مصوب مدارس غیردولتی، ممنوع است.

<
از: خبرگزاری فارس
دریافت «وجه اضافی» خارج از شهریه مصوب مدارس غیردولتی ممنوع است