Home

هنوز خبری از 300 میلیارد تومان اوراق رهنی مسکن نیست

در حالی‌ که بانک مرکزی با انتشار 3 هزار میلیارد ریال اوراق رهنی از سوی بانک مسکن موافقت کرده است، اما هنوز انتشار این اوراق درگیر و دار مباحث فنی و فقهی مانده است.

از: خبرگزاری فارس
هنوز خبری از 300 میلیارد تومان اوراق رهنی مسکن نیست