Home

گل مهاجم ایرلند دومین گل سریع تاریخ یورو

بردی با باز کردن دروازه فرانسه در دقیقه 2 دومین گل سریع تاریخ یورو را به نام خود ثبت کرد.

از: خبرگزاری فارس
گل مهاجم ایرلند دومین گل سریع تاریخ یورو