توصیه پیامبر(ص) برای آخرین جمعه ماه رمضان

پیامبر(ص) برای آخرین جمعه ماه مبارک رمضان دعایی را سفارش کرده و نوید داده‌اند خواننده آن به یکی از دو خصلت نیکو ظفر می‌یابد: یا رسیدن ماه رمضان آینده یا آمرزش و رحمت بی‌انتهای خداوند.

<
از: خبرگزاری فارس
توصیه پیامبر(ص) برای آخرین جمعه ماه رمضان