Home

ایران جدی‌ترین دشمن تروریسم در منطقه/ ترکیه در آتش اشتباهات خود می‌سوزد

پژوهشگر مصری با بیان اینکه بازی با آتش تروریسم دامن ترکیه را گرفته گفت: اگر آنکارا همچون تهران دشمن واقعی خود را مشخص کرده بود، خود و ملتش را از تروریسم در امان نگاه داشته بود.

از: خبرگزاری فارس
ایران جدی‌ترین دشمن تروریسم در منطقه/ ترکیه در آتش اشتباهات خود می‌سوزد
  test