Home

شاعر مشرق اشراق

در روزگار ایسم‌ها و جریان‌های موج‌گونه با شاعرانی خاص روبه رو می‌شویم که دریچه شعرشان به آفاق معرفت گشوده شده است چنان که در میان غزلسرایان روزگار ما بی شک می‌توان زکریا اخلاقی را از سرآمدان کم نظیر این جریان دانست.

از: خبرگزاری فارس
شاعر مشرق اشراق