Home

تلاش دشمنان در راستای تضعیف ایمان و معنویت در جامعه با هدف سلطه صورت می‌گیرد

امام جمعه ارومیه با بیان اینکه تلاش دشمنان در راستای تضعیف ایمان و معنویت در جامعه با هدف سلطه صورت می‌گیرد، گفت: باید درصد ایمان و معنویت در جامعه افزایش یابد.

از: خبرگزاری فارس
تلاش دشمنان در راستای تضعیف ایمان و معنویت در جامعه با هدف سلطه صورت می‌گیرد
  test