خسارت محصول خرمای کشاورزان ریگانی پرداخت می‌شود

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی ریگان گفت: با توجه به ریزش خرما در این شهرستان کارشناسان بیمه محصولات در حال برآورد خسارت هستند.

<
از: خبرگزاری فارس
خسارت محصول خرمای کشاورزان ریگانی پرداخت می‌شود