Home

هدف کارکنان بیمارستان انجام صحیح تمام سنجش‌های درمانی است/ ما تغییر شگرفی را در مراکز درمانی ناجا احساس می‌کنیم

علی امیراحمدی هدف تمام کارکنان بیمارستان را انجام صحیح تمام سنجش‌های درمانی دانست و اظهار داشت: تمام مراکز درمانی ناجا تغییرات شگرفی کرده‌اند.

از: خبرگزاری فارس
هدف کارکنان بیمارستان انجام صحیح تمام سنجش‌های درمانی است/ ما تغییر شگرفی را در مراکز درمانی ناجا احساس می‌کنیم