اخبار ناسالمی از ایران به ایتالیا منعکس می‎شد

شهردار سیلوانو ایتالیا گفت: اخبار ناسالمی از ایران به ایتالیا در گذشته منعکس می‎شد و در حال حاضر میزان انتشار اخبار ناسالم کاهش پیدا کرده است.

<
از: خبرگزاری فارس
اخبار ناسالمی از ایران به ایتالیا منعکس می‎شد