کره شمالی با ارسال بروشور، کره جنوبی را به حمله موشکی تهدید کرد

کره شمالی بروشورهایی حامل تهدید به حمله موشکی را از طریق رودخانه به سمت همسایه جنوبی فرستاد.

<
از: خبرگزاری فارس
کره شمالی با ارسال بروشور، کره جنوبی را به حمله موشکی تهدید کرد