لزوم حمایت دستگاه‌های فرهنگی از گروه‌های تئاتر

کارگردان نمایش «نوبت یعنی بعدی» بر لزوم حمایت دستگاه‌های فرهنگی از گروه‌های تئاتر کشور تأکید و از سیاست جشنواره‌های تئاتر به علت ممانعت از تولید آثار ویژه مردم انتقاد کرد.

<
از: خبرگزاری فارس
لزوم حمایت دستگاه‌های فرهنگی از گروه‌های تئاتر