80 درصد دانشجویان پیام نور وضعیت مالی خوبی ندارند/ تحصیل 50 هزار دانشجو در 30 واحد دانشگاهی پیام نور خراسان رضوی

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی با اشاره به تحصیل 50 هزار دانشجو در 30 واحد دانشگاهی پیام نور در سطح استان گفت: دانشجویان پیام نور اگر چه به لحاظ فرهنگی در سطح بسیار عالی قرار دارند اما به لحاظ مالی 80 درصد آنان وضعیت خوبی ندارند.

<
از: خبرگزاری فارس
80 درصد دانشجویان پیام نور وضعیت مالی خوبی ندارند/ تحصیل 50 هزار دانشجو در 30 واحد دانشگاهی پیام نور خراسان رضوی