بازگشت یک میلیارد تومان شهریه اضافی مدارس به اولیاء دانش‌آموزان

رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از بازگشت یک میلیارد تومان شهریه اضافی دریافت شده به اولیا دانش‌آموزان خبر داد.

<
از: خبرگزاری فارس
بازگشت یک میلیارد تومان شهریه اضافی مدارس به اولیاء دانش‌آموزان