استانداران در شناسایی یارانه‌بگیران پولدار وارد کار شوند

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: ما امیدواریم استانداران از ظرفیت بومی و منطقه‌ای خود برای شناسایی افراد ثروتمند و اغنیا برای حذف یارانه چنین افرادی استفاده کرده و دولت را در رساندن یارانه به دست نیازمندان و فقرا کمک کنند.

<
از: خبرگزاری فارس
استانداران در شناسایی یارانه‌بگیران پولدار وارد کار شوند