Home

شهرام جزایری در مشهد بازداشت شد

شهرام جزایری که روز شنبه با هدف سخنرانی درباره شرکت پدیده به مشهد سفر کرده بود، با صدور دستور قضایی بازداشت شد.

از: خبرگزاری فارس
شهرام جزایری در مشهد بازداشت شد