اوزیل: گنابری، به دنیا نشان بده چه بازیکن بااستعدادی هستی!

ستاره تکنیکی آرسنال برای هموطنش که در تیم المپیک آلمان خوش درخشیده، پیام فرستاد.

<
از: خبرگزاری فارس
اوزیل: گنابری، به دنیا نشان بده چه بازیکن بااستعدادی هستی!