مسیر غلط دولت برای درگیر کردن افکار عمومی به مسائل سیاسی و بی‌اهمیت

دولت باید در راه رفع مشکلات به جای درگیر کردن افکار عمومی به مسایل بی‌اهمیت و سیاسی، اقدامی جدی و ویژه‌ای برای رفع مشکلات رکود و بیکاری داشته باشد و فراموش نکند آنچه بر پیشینیان گذشته است.

<
از: خبرگزاری فارس
مسیر غلط دولت برای درگیر کردن افکار عمومی به مسائل سیاسی و بی‌اهمیت