Home

راه‌اندازی نهضت تفسیر قرآن در بابل

مسؤول مؤسسه نهضت تفسیر قرآن بابل از راه‌اندازی نهضت تفسیر قرآن در بابل خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این نهضت درصدد رفع مهجوریت قرآن در جامعه هستیم.

از: خبرگزاری فارس
راه‌اندازی نهضت تفسیر قرآن در بابل
  test