«احمد مازنی» و «احمد سالک» ناظران مجلس در ستاد امر به معروف و نهی از منکر شدند

نمایندگان مجلس «احمد مازنی» و «احمد سالک» را به عنوان ناظران خانه ملت در ستاد امر به معروف و نهی از منکر انتخاب کردند.

<
از: خبرگزاری فارس
«احمد مازنی» و «احمد سالک» ناظران مجلس در ستاد امر به معروف و نهی از منکر شدند