نخستین مرکز تشخیص سلولی مولکولی سالک در فارس گشایش یافت

نخستین مرکز تشخیص سلولی مولکولی سالک در مرکز بهداشت شهدای والفجر شیراز گشایش یافت.

<
از: خبرگزاری فارس
نخستین مرکز تشخیص سلولی مولکولی سالک در فارس گشایش یافت