Home

وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش «نابسامان» است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه وضعیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش نابسامان است، گفت: امیدواریم ورودی‌های آموزش و پرورش، منحصر به دانشگاه فرهنگیان شود.

از: خبرگزاری فارس
وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش «نابسامان» است