کتاب «مدیریت بر مدیر» به چاپ دوم رسید

نشر آرما چاپ دوم کتاب «مدیریت بر مدیر» نوشته محمدرضا خوشاب را به بازار نشر فرستاد.

<
از: خبرگزاری فارس
کتاب «مدیریت بر مدیر» به چاپ دوم رسید