مدارس غیردولتی یک مرتبه به مسابقه اشرافیت تبدیل شد/نوجوانان گرفتار فضای مجازی شده‌اند

حسن رحیم پورازغدی گفت: مدارس غیرانتفاعی قرار بود بار مدارس دولتی را کم کند اما چون نظارت در آموزش و پرورش ضعیف است، مسئله مدارس غیردولتی یک مرتبه به مسابقه اشرافیت تبدیل شد.

<
از: خبرگزاری فارس
مدارس غیردولتی یک مرتبه به مسابقه اشرافیت تبدیل شد/نوجوانان گرفتار فضای مجازی شده‌اند