Home

تأیید نهایی 13 عنوان کتاب «پایه دهم»/ 12 عنوان کتاب در مرحله تأیید

مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های ابتدایی و متوسطه نظری گفت: 13 عنوان کتاب پایه دهم به صورت کامل در سایت پایگاه کتاب‌های درسی اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی قرار گرفته است و 12 عنوان کتاب نیز در مرحله تأیید نهایی قرار دارد.

از: خبرگزاری فارس
تأیید نهایی 13 عنوان کتاب «پایه دهم»/ 12 عنوان کتاب در مرحله تأیید