Home

ماجرای کلاه مقنّی یک عارف

وقتی از آن عارف بالله تعریف می‌کردند، سرشان را پایین می‌بردند و دستشان را زیر قبایشان می‌بردند و چیزی را لمس می‌کردند. شاگرد با اصرار دلیل این حرکت را جویا می‌شود و عارف لب به سخن می‌گشاید.

از: خبرگزاری فارس
ماجرای کلاه مقنّی یک عارف