Home

ارتباط سازنده در پرتو گفتمان‌سازی بین شهرها/ تمدن‌سازی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار است

شهردار اصفهان گفت: باید مجدد نیم نگاهی به قدرت نقش‌آفرین در جاده ابریشم داشته باشیم و ارتباط سازنده را در پرتو گفتمان‌سازی بین شهرها ایجاد کنیم.

از: خبرگزاری فارس
ارتباط سازنده در پرتو گفتمان‌سازی بین شهرها/ تمدن‌سازی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار است
  test