Home

اجرای امر به معروف و نهی از منکر منوط به شرایط زمانی و مکانی نیست

امام جمعه بانه گفت: اجرای امر به معروف و نهی از منکر در هر زمان و مکانی واجب است و منوط به شرایط زمانی و مکانی نیست.

از: خبرگزاری فارس
اجرای امر به معروف و نهی از منکر منوط به شرایط زمانی و مکانی نیست