تغییر اولویت در شرکت ملی پتروشیمی/ شخم مدیران در سال پایانی دولت به جای حرکت در جهت دومین جهش صنعت

در حالی که 9ماه تاپایان فعالیت دولت یازدهم فرصت باقی است و مردم و رسانه‌ها منتظر دومین جهش وعده داده شده صنعت ارزش آفرین پتروشیمی هستند، مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به فکر تغییر و تحولات مدیریتی در این مجموعه است.

<
از: خبرگزاری فارس
تغییر اولویت در شرکت ملی پتروشیمی/ شخم مدیران در سال پایانی دولت به جای حرکت در جهت دومین جهش صنعت